Zásady ochrany osobných údajov1Úvod
1.1Podrobné oznámenie o ochrane súkromia týkajúce sa osobných údajov zbieraných spoločnosťou Autorola.
Keď používate služby spoločnosti Autorola, používame vaše osobné údaje. Účelom tohto oznámenia o ochrane súkromia je informovať vás, „dotknutú osobu“, o spôsobe, akým používame vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je dôležitá a odporúčame vám prečítať si toto oznámenie o ochrane súkromia. Ak máte problém prečítať si toto oznámenie o ochrane súkromia alebo vyžadujete pomoc s jeho porozumením, obráťte sa na nás (telefonicky na čísle: +43 (0)1/2700211) a my sa vám budeme snažiť čo najviac pomôcť. Tiež používame súbory cookie. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
2Kontakt
2.1Spoločnosť zhromažďujúca vaše údaje, známa ako kontrolór údajov, je:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk


Váš primárny kontakt a spoločnosť spracúvajúca vaše údaje, známe ako spracovateľ údajov, sú:

Autorola.sk
Ignaz-Köck-Str. 10
1210 Wien
Tel.: +43 (0)1/2700211
E-mail: info@autorola.sk

2.2Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi údajmi, s čím vám nemôžeme pomôcť, je potrebné obrátiť sa na orgán na ochranu údajov:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webová lokalita: https://www.dataprotection.gov.sk/

2.3Vaše osobné údaje sú chránené zákonom prostredníctvom všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov, ktoré ruší smernicu 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
3Osoby, ktoré sa zaregistrujú v službách spoločnosti Autorola
3.1Pri registrovaní sa ako používateľ služieb spoločnosti Autorola uzatvárate dohodu, v rámci ktorej spoločnosť Autorola vyžaduje vaše kontaktné údaje, ktoré rešpektuje. Vaše údaje sa použijú na poskytovanie služieb spoločnosti Autorola a na overenie vašej totožnosti.

Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás počas vášho prezerania našich lokalít 1 rok po vašom poslednom prihlásení a 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
3.2Existujú určité prípady, v ktorých poskytujeme vaše osobné údaje zozbierané pri registrácii v službách spoločnosti Autorola tretím stranám s cieľom poskytnúť dohodnutú službu. Medzi tieto prípady okrem iných patria situácie, keď predávate alebo nakupujete vozidlá alebo tovar, keď nezaplatíte oprávnené faktúry od spoločnosti Autorola, pri fakturácii z našej strany, pri platbách v rámci vrátenia peňazí, keď to od nás vyžadujú úrady v súvislosti s vyšetrovaním zločinov, a v iných situáciách.

Kategórie príjemcov sú:

 • Finanční audítori
 • Nákupcovia vozidiel alebo tovaru, ktorý predávate
 • Predávajúci vozidiel alebo tovaru, ktorý nakupujete
 • Naša banka
 • Naša spoločnosť na inkasovanie pohľadávok
 • Naša spoločnosť na vymáhanie pohľadávok
 • Naša spoločnosť zabezpečujúca digitálne podpisovanie zmlúv
 • Úrady
 • Naši partneri, ktorí hosťujú naše webové lokality a internetové služby
 • Naši partneri zabezpečujúci zálohovanie údajov
 • Poskytovatelia služieb SMS
 • Parkoviská, kde si preberáte alebo doručujete vozidlá alebo tovar
 • Prepravné spoločnosti prepravujúce vozidlá vám alebo od vás

Vaše kontaktné informácie prenesieme do krajín mimo EÚ v prípadoch, keď si zakúpite alebo predáte vozidlá alebo tovar mimo EÚ.
3.3Spoločnosť Autorola používa štandardné zmluvné ustanovenie na zaistenie riadnej ochrany vašich osobných údajov v prípade absencie primeraného rozhodnutia v súlade s článkom 45(3) nariadenia GDPR.
4Osoby, ktoré si prehliadajú naše webové lokality
4.1Zbierame informácie o tom, ktoré stránky navštevujete, ktoré vozidlá si prezeráte, ktoré vozidlá si pridávate do zoznamu obľúbených, ktorá kampaň vás priviedla na naše lokality, atď. Používame ich na to, aby sme vám odporučili relevantné vozidlá, na marketingové účely a na optimalizáciu používateľskej skúsenosti a plynulosti s cieľom zvyšovania predaja. Zozbierané informácie tiež používame na navrhovanie potenciálnych kupujúcich nášmu obchodnému tímu.
4.2Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás počas vášho prezerania našich lokalít 1 rok po vašom poslednom prihlásení a 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.

Máme právny záujem optimalizovať náš predaj, čo považujeme za právny dôvod na zbieranie a spracovanie vašich údajov na základe vášho prezerania našich webových lokalít.
4.3Používame služby tretích strán na vytvorenie anonymných štatistík o používaní našich webových lokalít. Tiež používame súbory cookie. Podrobnosti o tom, ako súbory cookie používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.
5Osoby využívajúce stredisko podpory spoločnosti Autorola alebo iné spôsoby požiadania o podporu
5.1Vždy vám radi pomôžeme, ak máte problémy s našimi službami. Máme opodstatnený záujem pomáhať našim zákazníkom používať naše služby.

Používame systémy tretích strán na sledovanie žiadostí o podporu a osobné údaje, ktoré poskytnete na účely získania podpory, sa môžu uchovávať u niektorého z externých partnerov.

V prípadoch, keď žiadate o podporu pre podsystém, možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely získania podpory, s cieľom získať požadovanú podporu od našich partnerov.

Osobné údaje, ktoré poskytnete na účely získania podpory, odstránime alebo zanonymizujeme najneskôr do dvoch rokov po vyriešení vašej žiadosti.
6Osoby, ktoré porušujú pravidlá
6.1Udržiavame si interné záznamy o používateľoch, ktorí hrubo porušujú pravidlá. Môže ísť o prípady odmietnutia zaplatenia oprávneného poplatku kupujúcemu alebo predávajúcemu, opakovaného obťažovania predávajúceho pri výbere vozidla, pokusov o podvádzanie a mnohé ďalšie.

Máme právny záujem udržiavať naše služby na profesionálnej úrovni, čo v podstate znamená, že sa snažíme zaistiť, aby naši kupujúci a predávajúci vystupovali profesionálne.
6.2V prípadoch porušenia zákona alebo vzniku právneho nároku tieto informácie poskytneme relevantným stranám, ako sú:

 • Úrady
 • Právnici

Tieto informácie môžu byť relevantné na účely finančnej kontroly, keďže sa môžu použiť na zdokumentovanie straty alebo zisku. V takomto prípade budú informácie poskytnuté týmto stranám:

 • Finanční audítori
6.3Okrem prípadov, keď existuje právny nárok alebo je priestupok taký závažný, že existuje právne opodstatnenie na dlhšie obdobie uchovania, zamýšľame odstrániť alebo anonymizovať tieto údaje 5 rokov po vašom poslednom nákupe alebo predaji akéhokoľvek vozidla alebo tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
7Osoby kupujúce a predávajúce vozidlá
7.1V snahe sprostredkovať predaj si musia kupujúci a predávajúci vymeniť osobné údaje a spoločnosť Autorola poskytuje tieto údaje obom stranám v rámci dohody, ktorá vzniká pri registrácii v službách spoločnosti Autorola. Niektoré obchody sa uskutočňujú so sprostredkovateľom. V takýchto prípadoch kupujúci a predávajúci neposkytujú svoje osobné údaje. Po ukončení aukcie sa spoločnosť Autorola pokúsi kontaktovať potenciálnych kupujúcich a predávajúceho a dohodnúť predaj.
7.2Vaše kontaktné informácie prenesieme do krajín mimo EÚ v prípadoch, keď si zakúpite alebo predáte vozidlá alebo tovar mimo EÚ.

Spoločnosť Autorola používa štandardné zmluvné ustanovenie na zaistenie riadnej ochrany vašich osobných údajov v prípade absencie primeraného rozhodnutia v súlade s článkom 45(3) nariadenia GDPR.
7.3Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
7.4Spoločnosť Autorola je právne zaviazaná nahlásiť importovaný alebo exportovaný tovar systému INTRASTAT a v rámci toho poskytnúť podľa zákona požadované osobné údaje.

Spoločnosť Autorola je právne zaviazaná zrušiť registráciu vozidiel pred vývozom alebo zdokumentovať, že tak bolo vykonané. Pri rušení registrácie sa vaše osobné údaje poskytnú príslušným úradom.
8Osoby, ktorým sú vrátené peniaze
8.1Ak potrebujete vrátiť peniaze za platbu, potrebujeme informácie o vašom bankovom účte, aby sme vám mohli peniaze previesť späť. Ak chcete, môžete to odmietnuť, bude to však znamenať dlhší čas vybavenia a nemôžeme vykonať priamy prevod. Peniaze vraciame na základe právneho nároku v rámci spravodlivého zaobchádzania so zákazníkmi s cieľom propagovať budúce predaje a spoluprácu.

Informácie o vašom účte poskytneme nasledovným stranám:

 • Naša banka
 • Finanční audítori

Informácie o vašom účte sa odstránia 5 rokov po poslednom vrátení peňazí. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9Osoby, ktoré odmietajú zaplatiť
9.1Spoločnosť Autorola má právny záujem v prípade zákazníkov, ktorí majú zaplatiť dlžnú čiastku. Spoločnosť Autorola sa pokúsi o inkasovanie omeškaných platieb.

Keď sa spoločnosť Autorola a zákazník nedokážu dohodnúť na spôsobe platby, spoločnosť Autorola využije služby tretej strany na získanie peňazí. V takom prípade poskytne spoločnosti na vymáhanie pohľadávok osobné údaje.
9.2Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás 5 rokov po poslednom vyrovnaní alebo zrušení vami dlžnej omeškanej čiastky. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
10Vaše práva
10.1V súlade so zákonom máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov používaných spoločnosťou Autorola:
10.2Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
Spoločnosť Autorola na vašu žiadosť odstráni alebo zanonymizuje vaše osobné údaje. Odstránenie osobných údajov sa vykoná v čo najskoršom možnom termíne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Výnimky
Spoločnosť Autorola má povinnosť odstrániť vaše údaje iba v prípade, že nemá povinnosť zo zákona uchovávať údaje a platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvoláte súhlas udelený na účely zbierania a spracovania, pričom neexistuje iný právny dôvod na spracovanie;
 • máte výhrady voči spracovaniu na účely priameho marketingu;
 • vaše osobné údaje boli protizákonne spracované;
 • vaše osobné údaje sa musia vymazať na dodržanie súladu s právnou povinnosťou na základe zákona, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť Autorola;
 • osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
10.3Právo na obmedzenie spracovania
Spoločnosť Autorola prestane spracúvať vaše osobné údaje po tom, ako o to požiadate.

Výnimky
Spoločnosť Autorola má povinnosť prestať spracúvať vaše údaje iba v prípade, že platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • napadli ste presnosť osobných údajov, po dobu, ktorá umožní spoločnosti Autorola overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je protizákonné a nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
 • spoločnosť Autorola už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, no vyžaduje ich dotknutá osoba na stanovenie, uplatnenie alebo obranu v prípade právnych nárokov;
 • informovali ste spoločnosť Autorola o porušení vašich záujmov, práv a slobôd, pričom sa čaká na overenie toho, či sú legitímne dôvody spoločnosti Autorola nadradené vašim.
10.4Právo na opravu
Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré máme, sú nesprávne, dajte nám vedieť a my informácie opravíme.
10.5Právo na prístup dotknutej osoby
Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Autorola má, pričom prvýkrát vám budú poskytnuté bezplatne. Poskytneme ich v digitálnej forme, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia. Ďalšie pravidlá sa vzťahujú na viditeľnosť vašich osobných údajov, no všetky povinné informácie by mali byť obsiahnuté v texte vyššie. Kópia vašich osobných údajov vám bude dodaná v čo najskoršom možnom termíne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.
10.6Právo na odvolanie súhlasu
V prípadoch, keď je náš zber a používanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať tak, že sa obrátite na spoločnosť Autorola.
10.7Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na získanie kópie vašich osobných údajov vo formáte čitateľnom strojom. Spoločnosť Autorola ju tiež môže priamo zaslať inej spoločnosti na vaše požiadanie.

Výnimky
Spoločnosť Autorola je povinná poskytnúť vaše osobné údaje iba v prípadoch, keď:

 • ste údaje spoločnosti Autorola poskytli vy;
 • je zber údajov založený na vašom súhlase alebo zmluve, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán;
 • sa spracovanie vykonáva automatizovaným spôsobom (to znamená žiadne informácie v tlačenej podobe).