Všeobecné podmienky spoločnosti Autorola


5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy
5.1 Prenos rizika
5.2 Záväzky Kupujúceho
5.3 Práva Predávajúceho

6. Nákupná cena, platby, poplatky
6.1 Nákupná cena a dane
6.2 Platba
6.3 Poplatky

7. Obmedzenie zodpovednosti
7.1

8. Rozhodné právo, miesto súdu, ostatné ustanovenia
8.1


1

Všeobecné podmienky

1.1Používateľská dohoda
1.1.1Vlastníkom týchto Všeobecných podmienok nákupov na aukciách (skrátene „Podmienky aukcie“) je spoločnosť Autorola International GmbH (obchodný register: Okresný súd vo Frankfurte nad Mohanom, HRB 88582). Predmetom týchto Podmienok aukcie je upravovať predaj hnuteľného majetku vlastníkmi, spoločnosťami alebo súkromnými ​osobami (ďalej len „Predávajúci“) osobám, ktoré sú tiež podnikmi (ďalej len „Kupujúci“). Predaj musí byť dohodnutý a vykonávaný prostredníctvom internetovej platformy Autorola.sk spoločnosti Autorola International GmbH (Autorola). Tieto Podmienky aukcie tvoria právny základ medzi spoločnosťou Autorola, predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluvné strany“). Ak sa v týchto podmienkach aukcie spomína výraz „vozidlá“, môžu sa pod tým myslieť aj iné predmety na predaj v aukcii.

Aktuálna verzia týchto Podmienok aukcie bude platiť aj pre budúce transakcie medzi zmluvnými stranami. Ostatné všeobecné obchodné podmienky tu neplatia, ani keď nie sú výslovne v rozpore.
1.2Oslobodenie od zodpovednosti
1.2.1Používateľ internetovej platformy oslobodzuje spoločnosť Autorola od všetkých tvrdení, ktoré môžu ostatní Používatelia alebo tretie strany vzniesť proti spoločnosti Autorola, či už prostredníctvom porušenia jej práv v ponukách a predmetoch, v záležitosti umiestnenia Používateľov na webových stránkach alebo prostredníctvom používania webových stránok Autorola na iné účely. Používateľ musí tiež niesť náklady, ktoré môžu byť potrebné na obhajobu spoločnosti Autorola, vrátane všetkých súdnych nákladov a nákladov na právneho zástupcu. To neplatí v prípade, že Používateľ nie je zodpovedný za porušenie.

2

Registrácia a používanie internetovej platformy

2.1Proces registrácie
2.1.1Používateľ sa musí zaregistrovať, aby mohol používať všetky služby, ktoré ponúka spoločnosť Autorola. Nikto nie je oprávnený registrovať sa na stránkach Autorola. Registrácia je bezplatná a vykonáva ju Používateľ otvorením používateľského účtu a súhlasom s týmito podmienkami aukcie. Po registrácii je medzi spoločnosťou Autorola a Používateľom uzatvorená zmluva o využívaní internetovej platformy Autorola.eu.

Údaje poskytnuté spoločnosti Autorola pri registrácii musia byť presné a úplné. Ak po registrácii dôjde k zmene používateľských údajov, Používateľ je povinný okamžite oznámiť spoločnosti Autorola tieto zmeny. Pri registrácii si Používateľ musí zvoliť používateľské meno a heslo. Meno Používateľa nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä obchodné názvy alebo autorské práva. Heslo musí zostať utajené. Používateľ je zodpovedný za zneužitie Požívateľského mena a hesla. Účet Používateľa je neprenosný.
2.2Používanie internetovej platformy
2.2.1Internetová platforma a ďalšie webové stránky Autorola môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Autorola nemá žiadny vplyv na vzhľad a obsah týchto odkazovaných stránok. Autorola nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií, ktoré sa na nich nachádzajú, a výslovne sa dištancuje od akéhokoľvek obsahu na týchto stránkach.

Pri používaní webových stránok Autorola Používateľ nie je oprávnený využívať akékoľvek zariadenia, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať vplyv na fungovanie internetovej platformy. Používateľ nesmie používať žiadne prostriedky, ktoré by mohli mať za následok neúmerné alebo nadmerné zaťaženie infraštruktúry. Obsah nachádzajúci sa na internetovej platforme Autorola nesmie byť kopírovaný, odovzdávaný, používaný alebo reprodukovaný žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho povolenia majiteľa. To platí aj pre „robotické/nevyžiadané“ kópie vyhľadávačov, „prekrývače obrazovky“ a iné automatické zariadenia.

Vzhľad stránok Autorola môže byť reprodukovaný a/alebo používaný na iných webových stránkach iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Autorola.
2.3Zmrazenie účtov
2.3.1Spoločnosť Autorola môže kedykoľvek zmraziť používateľský účet, a to najmä v prípade porušovania všeobecných a konkrétnych podmienok aukcie. Keď je používateľský účet zmrazený, Používateľ nemôže naďalej používať stránky Autorola ani sa znova zaregistrovať bez výslovného súhlasu spoločnosti Autorola.
2.4Vypovedanie zmluvy
2.4.1Používateľ môže kedykoľvek a bez upozornenia vypovedať svoju používateľskú zmluvu. Informácia o stave ukončenia by mala byť odovzdaná vo forme písomného oznámenia alebo e-mailu na info@autorola.sk.

3

Uzatvorenie zmluvy v aukcii

3.1Podmienky aukcie Autorola.eu
3.1.1Používatelia nesmú manipulovať s priebehom dražby pridávaním ponúk prostredníctvom iného používateľského účtu alebo prostredníctvom výslovného zásahu tretej strany. Predávajúci majú zakázané najmä umiestňovať ponuky na predmety, ktoré dražia počas obdobia pridávania ponúk. Predávanie predmetov v aukcii je zakázané, pokiaľ sa predkladaním ich ponúk, predajom alebo nákupom porušujú zákonné predpisy alebo pravidlá slušnosti. Predmety sa najmä nesmú opisovať ani ponúkať na predaj v aukcii, ak sa ich inzerovaním, ponukami alebo predajom porušujú autorské práva a práva duševného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva alebo iné práva (napr. právo na niečí vlastný imidž, meno a osobnosť).
3.2Postup aukcie
3.2.1Spoločnosť Autorola riadi začiatok, priebeh a ukončenie aukcie. Autorola si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť plánované aukcie. Iba vo výnimočných prípadoch je spoločnosť Autorola GmbH oprávnená zrušiť aukciu bez uvedenia dôvodu, a to bez právneho nároku vyplývajúceho na strane Používateľa. Zrušenie môže prebehnúť pred konaním aukcie alebo v priebehu aukcie.
3.3Umiestňovanie predmetov do aukcie
3.3.1Predávajúci je povinný zadať predmety určené na aukciu do príslušnej kategórie so správnym a úplným písomným popisom doloženým fotografiami. Popis musí obsahovať presné údaje o všetkých podstatných vlastnostiach a funkciách potrebných na vykonanie nákupu a všetky chyby, ktoré by mohli znížiť hodnotu predmetu, t. j. musí obsahovať pravdivé informácie o jeho skutočnom stave. Okrem toho musí Predávajúci poskytnúť Používateľom úplné informácie o tom, kto je vlastníkom ponúkaného predmetu, o právach majiteľa na predaj predmetu v aukcii a podrobnostiach o platbe a prevzatí.

Týmto popisom a použitými fotografiami sa nesmú porušovať práva tretích osôb a musia sa týkať výhradne ponúkaného predmetu (originálne fotografie). Popisy, výkresy a fotografie nesmú obsahovať žiadnu reklamu na nič iné ako na ponúkaný predmet a najmä nesmú obsahovať odkazy na osobné webové stránky, telefónne čísla atď.

Keď je Predávajúcim spoločnosť Autorola, predmety, ktoré sa predávajú v aukcii, opíše zmluvný partner alebo poskytovateľ služieb bez toho, aby spoločnosť Autorola vykonala druhé ohodnotenie.
3.4Nezrovnalosti v popise
3.4.1Ak sú podľa názoru Kupujúceho chyby predmetu v aukcii vo väčšom rozsahu, ako uviedol Predávajúci v popise, spoločnosť Autorola je oprávnená získať znalecký posudok, ktorý bude pre zmluvných partnerov záväzný. Následné náklady hradí strana zodpovedná za uvedený alebo nezistený rozdiel; v prípade, že bol zistený iba mierny alebo žiadny nesúlad, vzniknuté náklady hradí Kupujúci. Chybné popisy položiek v hodnote do 300,00 € sa považujú za nevýznamné a nebudú sa brať do úvahy. Pozri ods. 4.3.1. pre ďalšie informácie.
3.5Umiestnenie
3.5.1Umiestnením predmetu na internetových stránkach spoločnosti Autorola Predávajúci vyjadruje svoj predbežný záväzný súhlas s najvyššou ponukou záujemcu na konci lehoty na pridávanie ponúk, ak ponuka spĺňa minimálnu stanovenú cenu. Predávajúci tiež výslovne vyjadruje svoj súhlas s predajom predmetu predaného v aukcii záujemcovi, ak nebola pridaná vyššia ponuka.
3.6Pravidlá pridávania ponúk, záväzné obdobie
3.6.1Záujemca musí pridať ponuku zadaním sumy v rámci lehoty na pridávanie ponúk. Všetky ponuky sa uvádzajú v hrubých sumách. Ak dvaja záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, za vyššiu sa považuje prvá zadaná ponuka.

Ponuka záujemcu je záväzná, kým nie je zrušená vyššou ponukou. V prípade, že nikto iný nedá vyššiu ponuku ako Záujemca a nebola ponúknutá minimálna cena, ponuka zostáva v platnosti počas 48 hodín (pracovné dni) po skončení on-line aukcie, ak nie je dohodnuté inak.

Predložené ponuky už nie je možné znížiť ani zrušiť, pokiaľ na to Záujemca nemá právne oprávnenie, napríklad prostredníctvom predpisov zrušenia podľa nemeckého občianskeho zákonníka. Spoločnosť Autorola všetky predložené ponuky zaeviduje a bude ich uchovávať. Spoločnosť Autorola musí vyriešiť všetky nejasnosti týkajúce sa ponuky spôsobom, ktorý je záväzný pre všetky zmluvné strany.
3.7Kúpna zmluva
3.7.1Ak bola na konci on-line aukcie dosiahnutá minimálna cena, medzi predávajúcim a záujemcom s najvyššou ponukou bude uzatvorená kúpna zmluva, v ktorej musia byť uvedené hlavne práva a povinnosti, v súlade s odsekmi 4, 5 a 6 týchto Podmienok aukcie.

Po zakúpení predmetu spoločnosť Autorola zašle Predávajúcemu a Kupujúcemu kúpnu zmluvu. Presnosť zmlúv, ktoré spoločnosť Autorola odosiela, sa musí skontrolovať. Zároveň budú umiestnené na príslušné používateľské účty na internetových stránkach Autorola.eu.

4

Prevzatie a právo Kupujúceho na kontrolu

4.1Umiestnenie
4.1.1Zakúpené vozidlá/predmety si musí vyzdvihnúť Kupujúci na svoje vlastné náklady z miesta, ktoré Predávajúci uviedol v oznámení o predaji alebo na internetových stránkach. Predávajúci musí poskytnúť adresu daného miesta. Ak v oblasti poštového smerovacieho čísla nie je uvedená žiadna presná adresa, vozidlo sa vyzdvihne na adrese Predávajúceho.
4.2Termín vyzdvihnutia/paušálna náhrada
4.2.1Všetky vozidlá musí Kupujúci vyzdvihnúť na uvedenom mieste do 5 pracovných dní od prijatia tzv. „oznámenia o vydaní“. Oznámenie všeobecne nasleduje ihneď po prijatí platby vo výške kúpnej ceny.

V prípade, že spoločnosť Autorola platbu nespracováva, Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si vozidlá do 5 pracovných dní po doručení elektronických kúpnych zmlúv Autorola.

V prípade, že tieto podmienky nie sú splnené, spoločnosť Autorola si vyhradzuje právo na zrušenie nákupu kvôli nedodržaniu (platobných lehôt uvedených v zmluve a konečného dátumu splatnosti uvedeného na faktúre) a odpredanie vozidla inde. Kupujúcemu bude odoslaná upomienka na zaplatenie, v ktorej sa uvedie suma paušálnej náhrady, po ktorej mu budú účtované aukčné poplatky, ďalší manipulačný poplatok vo výške 250,00 € (s DPH), a v prípade potreby akékoľvek zľavy vyplývajúce z následného predaja a náklady na zdržanie, ktoré vznikli predajcovi. Kupujúci je oprávnený poskytnúť dôkaz, že spoločnosti Autorola vznikli podstatne menšie škody alebo vôbec žiadne.
4.3Nároky Kupujúceho na záručné plnenie v prípade chýb
4.3.1Stav/kontrola
Predaj použitých predmetov je v zásade založený na princípe „kúpiť tak, ako je“, teda bez akejkoľvek záruky. Kupujúci je preto pred prijatím povinný vozidlo dôkladne skontrolovať, aby zistil, či zodpovedá popisu vozidla v rámci aukcie. Zjavné chyby, ktoré by mohli znížiť hodnotu predmetu, musia byť napadnuté priamo na mieste a Predávajúci a Autorola musia byť napomenutí do 48 hodín. Spoločnosť Autorola musí byť ohľadom týchto chýb upozornená telefonicky na: +49 69 153 90 2110, faxom na: +49 69 153 90 2110 alebo e-mailom na: info@autorola.sk; v prípade neodoslania faxovej správy je potrebné tiež bezodkladne zaslať písomné oznámenie. Vozidlo musí zostať na tom istom mieste.

V prípade, že sa vozidlo líši od popisu vozidla spôsobom, ktorý nebol zrejmý pred vyzdvihnutím, a to aj počas riadnej kontroly, odôvodnenie týchto chýb bude predložené spoločnosti Autorola do 5 pracovných dní v podobe znaleckého posudku od TÜV alebo DEKRA. Správa by mala obsahovať údaje o tom, či chyba, ktorá nebola uvedená, existovala už pred vyzdvihnutím. Uhradená môže byť iba znížená trhová hodnota vozidla, ako je uvedené v znaleckom posudku, maximálne vo výške 300,00 €. Ak bol automobil vyzdvihnutý a najazdil viac ako 100 km pomocou vlastného výkonu, nebudú uznané žiadne reklamácie. Okrem toho sa uplatňuje odsek 3.4 a odsek 7 (týkajúce sa odpočítania sumy vo výške 300,00 €).
4.3.2Zníženie cien
V prípade výrazných nezrovnalostí v popise sa uplatňujú odseky 3.4 a 4.3.1. Odsek 7 zostáva nedotknutý.

5

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy

5.1Prenos rizika
5.1.1Po prijatí vozidla prechádza riziko náhodného poškodenia a zničenia na kupujúceho alebo jeho zástupcu.
5.2Záväzky Kupujúceho
5.2.1Podrobnosti o tom, ako je predmet aukcie vybavený a opis jeho stavu vypracuje Predávajúci alebo ním najatí odborníci a tieto podrobnosti musia byť začlenené do popisov podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia.
5.3Práva Predávajúceho
5.3.1Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Kupujúci deklaruje nesprávny stav úveru, zastavil platby alebo požiadal o konkurzné alebo vyrovnacie konanie na svoj majetok.

V prípade, že je predaný predmet poškodený, stratený alebo zničený, pred prenesením rizika na Kupujúceho, bez zavinenia predávajúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak okamžite nahlásil poškodenie, stratu alebo zničenie kupujúcemu a nákupná cenu mu bude okamžite vrátená.

Po odstúpení od zmluvy a náhrade nákupnej ceny tohto druhu nebudú existovať žiadne ďalšie nároky.

6

Nákupná cena, platby, poplatky

6.1Nákupná cena a dane
6.1.1Kupujúci zo Spolkovej republiky Nemecko
Nákupná cena sa považuje za najvyššiu ponuku, a ak v obchodnom popise pre príslušné vozidlo nie sú výslovne uvedené iné opatrenia, je zahrnutá zákonná sadzba dane z obratu (z hrubej nákupnej ceny), platná v Spolkovej republike Nemecko . Predávajúci poskytne nemeckým kupujúcim riadnu faktúru s uvedenou čistou obstarávacou cenou a príslušnou štatutárnou daňou z obratu. Avšak predchádzajúca veta neplatí, ak sa predaj vzťahuje na diferencované zdanenie podľa odseku 25a zákona o DPH.
6.1.2Kupujúci zo štátov EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko
Pred umiestnením ponuky na predmety, ktoré podliehajú pravidelnej dani z obratu, musí kupujúci z krajín EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko oznámiť predávajúcemu písomne platné medzinárodné identifikačného číslo platcu dane z obratu, musí tiež poskytnúť predávajúcemu písomnú záruku, že zakúpený predmet bude odovzdaný do inej krajiny EÚ mimo územia Spolkovej republiky Nemecko tak rýchlo, ako je to možné. Pri splnení týchto podmienok nie je potrebné platiť nemeckú daň z obratu na základe čistej nákupnej ceny, takže nákupná cena bude iba čistá obstarávacia cena.
6.1.3Kupujúci zo štátov mimo územia EÚ (tretie krajiny)
Kupujúci zo štátov mimo územia EÚ (tretie krajiny) musia predávajúcemu zaplatiť záručný vklad rovnajúci sa dani z obratu platnej v Spolkovej republike Nemecko. Kupujúcemu sa preplatí preddavok hneď ako mimo akýchkoľvek pochybností preukázal, že zakúpený predmet (z ktorého bola zaplatená daň z obratu v súlade so zákonom o DPH) opustil štáty EÚ. Kupujúcemu bude uhradený záručný vklad hneď po prijatí príslušného formulára. Právo na prijatie platby za záručný vklad môže byť odobraté iba so súhlasom Predajcu.
6.2Platba
6.2.1Spoločnosť Autorola International GmbH, so sídlom na Hanauer Landstrasse 291 B vo Frankfurte nad Mohanom 60314, vystaví hrubú faktúru na všetky vozidlá predané prostredníctvom portálu Autorola. Nákupná cena musí byť spoločnosti Autorola zaplatená v plnej výške bankovým prevodom ešte pred vyzdvihnutím. Prevod musí byť vykonaný do 3 pracovných dní od prijatia ponuky. Vozidlá, ktoré nie sú zaplatené v tejto lehote, môže spoločnosť Autorola predať inde. V tomto prípade spoločnosť Autorola odošle kupujúcemu písomnú žiadosť o záverečnú platbu s termínom 1 pracovného dňa, oznámi mu, že automobil bude ponúkaný na predaj aj inde, a uvedie rozdielové sumy alebo dodatočné náklady, ktoré budú požadované. Všetky vzniknuté bankové poplatky hradí Kupujúci.

Ak Predajcom nie je spoločnosť Autorola, Kupujúci je povinný zaplatiť nákupnú sumu po výmene úradných registračných dokladov a iných dokumentov o vozidle v čase odovzdania vozidla.

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do vykonania jeho úplnej úhrady.
6.3Poplatky
6.3.1Kupujúci a Predávajúci sú povinní zaplatiť všetky aukčné poplatky vo výške stanovenej v aktuálnom cenníku na stránke Autorola.sk.

Ak bolo vozidlo predané zahraničnému Kupujúcemu, spoločnosť Autorola si bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 180,00 € plus DPH, ktorý hradí Kupujúci.

Poplatky sú splatné ihneď po doručení faktúry a môžu byť poukázané bankovým prevodom. Suma uvedená na faktúre musí obsahovať (písomne) daň z pridanej hodnoty platnú ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra bude doručená poštou a súčasne bude umiestnená na internete, takže je na príslušnom používateľskom účte k dispozícii pre tlač. V takom prípade sa uplatňuje odsek 6.2. Používateľ bude dva týždne nasledujúce po dátume vystavenia faktúry v omeškaní a nebude mu zaslaná výzva na zaplatenie.

Poplatok splatný spoločnosti Autorola bude pripísaný na účet príslušného zmluvného partnera, ak druhý partner dohody riadne neplní zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetových stránok Autorola.

7

Obmedzenie zodpovednosti

7.1
7.1.1Spoločnosť Autorola je povinná uhradiť náhradu škody bez výnimky – z akéhokoľvek právneho dôvodu – iba v prípadoch konkrétneho zámeru a hrubej nedbanlivosti. V prípade jednoduchej nedbanlivosti je spoločnosť Autorola zodpovedná iba za:

a) Škody, ktoré vedú k zraneniu, ohrozeniu života alebo zdravia;

b) Škody vyplývajúce z porušenia základného zmluvného záväzku (záväzok, ktorý umožňuje riadne vykonávanie zmluvy prostredníctvom jej plnenia a dodržiavania, na ktorý sa zmluvní partneri môžu vždy spoľahnúť). V takomto prípade však bude zodpovednosť spoločnosti Autorola obmedzená na náhradu predvídateľnej a štandardnej škody.

Obmedzenia týkajúce sa zodpovednosti vyplývajúce z tohto odseku sa neuplatnia, ak spoločnosť Autorola podvodne odmietne poškodenie alebo prijme záruku na stav predmetu.

8

Rozhodné právo, miesto súdu, ostatné ustanovenia

8.1
8.1.1Miesto plnenia Predávajúceho/Kupujúceho a miesto súdnej právomoci musia byť v mieste predávajúceho, a to aj v prípade právnych úkonov na presadzovanie požiadavky týkajúcej sa zaplatenia faktúr alebo šekov.

V prípade, že sú zmluvné strany spoločnosti a ak neboli vykonané iné dohody, bude platiť iba hmotné právo Spolkovej republiky Nemecko – s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru – pri zmluvách uzavretých na internetovej platforme spoločnosti Autorola. Jediným miestom jurisdikcie pre právne spory so spoločnosťou Autorola je Frankfurt nad Mohanom, Nemecko.

V prípade, že jednotlivé časti týchto Podmienok aukcie sú alebo budú neplatné, nezbavuje to Kupujúceho jeho povinnosti prijať zakúpený tovar v súlade s ostatnými podmienkami tejto dohody. Platnosť ostatných ustanovení sa týmto nemení. V tomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že neplatné ustanovenia budú nahradené tými, ktoré sú ekonomicky najbližšie k pôvodným ustanoveniam.

Práva Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy sú neprenosné.

Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, jún 2011

9

Zásady ochrany osobných údajov

9.1Úvod
9.1.1Podrobné oznámenie o ochrane súkromia týkajúce sa osobných údajov zbieraných spoločnosťou Autorola.
Keď používate služby spoločnosti Autorola, používame vaše osobné údaje. Účelom tohto oznámenia o ochrane súkromia je informovať vás, „dotknutú osobu“, o spôsobe, akým používame vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je dôležitá a odporúčame vám prečítať si toto oznámenie o ochrane súkromia. Ak máte problém prečítať si toto oznámenie o ochrane súkromia alebo vyžadujete pomoc s jeho porozumením, obráťte sa na nás (telefonicky na čísle: +43 (0)1/2700211) a my sa vám budeme snažiť čo najviac pomôcť. Tiež používame súbory cookie. Please click on the Cookie Icon in the bottom left corner of the screen for details on how we use cookies.
9.2Kontakt
9.2.1Spoločnosť zhromažďujúca vaše údaje, známa ako kontrolór údajov, je:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Denmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-mail: kundecenter@autocom.dk


Váš primárny kontakt a spoločnosť spracúvajúca vaše údaje, známe ako spracovateľ údajov, sú:

Autorola.sk
Ignaz-Köck-Str. 10
1210 Wien
Tel.: +43 (0)1/2700211
E-mail: info@autorola.sk

9.2.2Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi údajmi, s čím vám nemôžeme pomôcť, je potrebné obrátiť sa na orgán na ochranu údajov:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: +421 2 32 31 32 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webová lokalita: https://www.dataprotection.gov.sk/

9.2.3Vaše osobné údaje sú chránené zákonom prostredníctvom všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov, ktoré ruší smernicu 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
9.3Osoby, ktoré sa zaregistrujú v službách spoločnosti Autorola
9.3.1Pri registrovaní sa ako používateľ služieb spoločnosti Autorola uzatvárate dohodu, v rámci ktorej spoločnosť Autorola vyžaduje vaše kontaktné údaje, ktoré rešpektuje. Vaše údaje sa použijú na poskytovanie služieb spoločnosti Autorola a na overenie vašej totožnosti.

Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás počas vášho prezerania našich lokalít 1 rok po vašom poslednom prihlásení a 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9.3.2Existujú určité prípady, v ktorých poskytujeme vaše osobné údaje zozbierané pri registrácii v službách spoločnosti Autorola tretím stranám s cieľom poskytnúť dohodnutú službu. Medzi tieto prípady okrem iných patria situácie, keď predávate alebo nakupujete vozidlá alebo tovar, keď nezaplatíte oprávnené faktúry od spoločnosti Autorola, pri fakturácii z našej strany, pri platbách v rámci vrátenia peňazí, keď to od nás vyžadujú úrady v súvislosti s vyšetrovaním zločinov, a v iných situáciách.

Kategórie príjemcov sú:

 • Finanční audítori
 • Nákupcovia vozidiel alebo tovaru, ktorý predávate
 • Predávajúci vozidiel alebo tovaru, ktorý nakupujete
 • Naša banka
 • Naša spoločnosť na inkasovanie pohľadávok
 • Naša spoločnosť na vymáhanie pohľadávok
 • Naša spoločnosť zabezpečujúca digitálne podpisovanie zmlúv
 • Úrady
 • Naši partneri, ktorí hosťujú naše webové lokality a internetové služby
 • Naši partneri zabezpečujúci zálohovanie údajov
 • Poskytovatelia služieb SMS
 • Parkoviská, kde si preberáte alebo doručujete vozidlá alebo tovar
 • Prepravné spoločnosti prepravujúce vozidlá vám alebo od vás

Vaše kontaktné informácie prenesieme do krajín mimo EÚ v prípadoch, keď si zakúpite alebo predáte vozidlá alebo tovar mimo EÚ.
9.3.3Spoločnosť Autorola používa štandardné zmluvné ustanovenie na zaistenie riadnej ochrany vašich osobných údajov v prípade absencie primeraného rozhodnutia v súlade s článkom 45(3) nariadenia GDPR.
9.4Osoby, ktoré si prehliadajú naše webové lokality
9.4.1Zbierame informácie o tom, ktoré stránky navštevujete, ktoré vozidlá si prezeráte, ktoré vozidlá si pridávate do zoznamu obľúbených, ktorá kampaň vás priviedla na naše lokality, atď. Používame ich na to, aby sme vám odporučili relevantné vozidlá, na marketingové účely a na optimalizáciu používateľskej skúsenosti a plynulosti s cieľom zvyšovania predaja. Zozbierané informácie tiež používame na navrhovanie potenciálnych kupujúcich nášmu obchodnému tímu.
9.4.2Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás počas vášho prezerania našich lokalít 1 rok po vašom poslednom prihlásení a 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.

Máme právny záujem optimalizovať náš predaj, čo považujeme za právny dôvod na zbieranie a spracovanie vašich údajov na základe vášho prezerania našich webových lokalít.
9.4.3Používame služby tretích strán na vytvorenie anonymných štatistík o používaní našich webových lokalít. Tiež používame súbory cookie. Podrobnosti o tom, ako súbory cookie používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.
9.5Osoby využívajúce stredisko podpory spoločnosti Autorola alebo iné spôsoby požiadania o podporu
9.5.1Vždy vám radi pomôžeme, ak máte problémy s našimi službami. Máme opodstatnený záujem pomáhať našim zákazníkom používať naše služby.

Používame systémy tretích strán na sledovanie žiadostí o podporu a osobné údaje, ktoré poskytnete na účely získania podpory, sa môžu uchovávať u niektorého z externých partnerov.

V prípadoch, keď žiadate o podporu pre podsystém, možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely získania podpory, s cieľom získať požadovanú podporu od našich partnerov.

Osobné údaje, ktoré poskytnete na účely získania podpory, odstránime alebo zanonymizujeme najneskôr do dvoch rokov po vyriešení vašej žiadosti.
9.6Osoby, ktoré porušujú pravidlá
9.6.1Udržiavame si interné záznamy o používateľoch, ktorí hrubo porušujú pravidlá. Môže ísť o prípady odmietnutia zaplatenia oprávneného poplatku kupujúcemu alebo predávajúcemu, opakovaného obťažovania predávajúceho pri výbere vozidla, pokusov o podvádzanie a mnohé ďalšie.

Máme právny záujem udržiavať naše služby na profesionálnej úrovni, čo v podstate znamená, že sa snažíme zaistiť, aby naši kupujúci a predávajúci vystupovali profesionálne.
9.6.2V prípadoch porušenia zákona alebo vzniku právneho nároku tieto informácie poskytneme relevantným stranám, ako sú:

 • Úrady
 • Právnici

Tieto informácie môžu byť relevantné na účely finančnej kontroly, keďže sa môžu použiť na zdokumentovanie straty alebo zisku. V takomto prípade budú informácie poskytnuté týmto stranám:

 • Finanční audítori
9.6.3Okrem prípadov, keď existuje právny nárok alebo je priestupok taký závažný, že existuje právne opodstatnenie na dlhšie obdobie uchovania, zamýšľame odstrániť alebo anonymizovať tieto údaje 5 rokov po vašom poslednom nákupe alebo predaji akéhokoľvek vozidla alebo tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9.7Osoby kupujúce a predávajúce vozidlá
9.7.1V snahe sprostredkovať predaj si musia kupujúci a predávajúci vymeniť osobné údaje a spoločnosť Autorola poskytuje tieto údaje obom stranám v rámci dohody, ktorá vzniká pri registrácii v službách spoločnosti Autorola. Niektoré obchody sa uskutočňujú so sprostredkovateľom. V takýchto prípadoch kupujúci a predávajúci neposkytujú svoje osobné údaje. Po ukončení aukcie sa spoločnosť Autorola pokúsi kontaktovať potenciálnych kupujúcich a predávajúceho a dohodnúť predaj.
9.7.2Vaše kontaktné informácie prenesieme do krajín mimo EÚ v prípadoch, keď si zakúpite alebo predáte vozidlá alebo tovar mimo EÚ.

Spoločnosť Autorola používa štandardné zmluvné ustanovenie na zaistenie riadnej ochrany vašich osobných údajov v prípade absencie primeraného rozhodnutia v súlade s článkom 45(3) nariadenia GDPR.
9.7.3Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás 5 rokov po vašom poslednom zakúpení alebo predaní vozidla či tovaru. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9.7.4Spoločnosť Autorola je právne zaviazaná nahlásiť importovaný alebo exportovaný tovar systému INTRASTAT a v rámci toho poskytnúť podľa zákona požadované osobné údaje.

Spoločnosť Autorola je právne zaviazaná zrušiť registráciu vozidiel pred vývozom alebo zdokumentovať, že tak bolo vykonané. Pri rušení registrácie sa vaše osobné údaje poskytnú príslušným úradom.
9.8Osoby, ktorým sú vrátené peniaze
9.8.1Ak potrebujete vrátiť peniaze za platbu, potrebujeme informácie o vašom bankovom účte, aby sme vám mohli peniaze previesť späť. Ak chcete, môžete to odmietnuť, bude to však znamenať dlhší čas vybavenia a nemôžeme vykonať priamy prevod. Peniaze vraciame na základe právneho nároku v rámci spravodlivého zaobchádzania so zákazníkmi s cieľom propagovať budúce predaje a spoluprácu.

Informácie o vašom účte poskytneme nasledovným stranám:

 • Naša banka
 • Finanční audítori

Informácie o vašom účte sa odstránia 5 rokov po poslednom vrátení peňazí. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9.9Osoby, ktoré odmietajú zaplatiť
9.9.1Spoločnosť Autorola má právny záujem v prípade zákazníkov, ktorí majú zaplatiť dlžnú čiastku. Spoločnosť Autorola sa pokúsi o inkasovanie omeškaných platieb.

Keď sa spoločnosť Autorola a zákazník nedokážu dohodnúť na spôsobe platby, spoločnosť Autorola využije služby tretej strany na získanie peňazí. V takom prípade poskytne spoločnosti na vymáhanie pohľadávok osobné údaje.
9.9.2Okrem prípadov, v ktorých existuje právny nárok, máme v úmysle odstrániť alebo anonymizovať údaje zhromaždené od vás 5 rokov po poslednom vyrovnaní alebo zrušení vami dlžnej omeškanej čiastky. Počítajte s istou časovou rezervou, keďže údaje na odstránenie nekontrolujeme každý deň.
9.10Vaše práva
9.10.1V súlade so zákonom máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov používaných spoločnosťou Autorola:
9.10.2Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
Spoločnosť Autorola na vašu žiadosť odstráni alebo zanonymizuje vaše osobné údaje. Odstránenie osobných údajov sa vykoná v čo najskoršom možnom termíne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Výnimky
Spoločnosť Autorola má povinnosť odstrániť vaše údaje iba v prípade, že nemá povinnosť zo zákona uchovávať údaje a platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvoláte súhlas udelený na účely zbierania a spracovania, pričom neexistuje iný právny dôvod na spracovanie;
 • máte výhrady voči spracovaniu na účely priameho marketingu;
 • vaše osobné údaje boli protizákonne spracované;
 • vaše osobné údaje sa musia vymazať na dodržanie súladu s právnou povinnosťou na základe zákona, ktorý sa vzťahuje na spoločnosť Autorola;
 • osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
9.10.3Právo na obmedzenie spracovania
Spoločnosť Autorola prestane spracúvať vaše osobné údaje po tom, ako o to požiadate.

Výnimky
Spoločnosť Autorola má povinnosť prestať spracúvať vaše údaje iba v prípade, že platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • napadli ste presnosť osobných údajov, po dobu, ktorá umožní spoločnosti Autorola overiť presnosť osobných údajov;
 • spracovanie je protizákonné a nesúhlasíte s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
 • spoločnosť Autorola už viac nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, no vyžaduje ich dotknutá osoba na stanovenie, uplatnenie alebo obranu v prípade právnych nárokov;
 • informovali ste spoločnosť Autorola o porušení vašich záujmov, práv a slobôd, pričom sa čaká na overenie toho, či sú legitímne dôvody spoločnosti Autorola nadradené vašim.
9.10.4Právo na opravu
Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré máme, sú nesprávne, dajte nám vedieť a my informácie opravíme.
9.10.5Právo na prístup dotknutej osoby
Máte právo na kópiu osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Autorola má, pričom prvýkrát vám budú poskytnuté bezplatne. Poskytneme ich v digitálnej forme, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia. Ďalšie pravidlá sa vzťahujú na viditeľnosť vašich osobných údajov, no všetky povinné informácie by mali byť obsiahnuté v texte vyššie. Kópia vašich osobných údajov vám bude dodaná v čo najskoršom možnom termíne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.
9.10.6Právo na odvolanie súhlasu
V prípadoch, keď je náš zber a používanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať tak, že sa obrátite na spoločnosť Autorola.
9.10.7Právo na prenosnosť údajov
Máte právo na získanie kópie vašich osobných údajov vo formáte čitateľnom strojom. Spoločnosť Autorola ju tiež môže priamo zaslať inej spoločnosti na vaše požiadanie.

Výnimky
Spoločnosť Autorola je povinná poskytnúť vaše osobné údaje iba v prípadoch, keď:

 • ste údaje spoločnosti Autorola poskytli vy;
 • je zber údajov založený na vašom súhlase alebo zmluve, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán;
 • sa spracovanie vykonáva automatizovaným spôsobom (to znamená žiadne informácie v tlačenej podobe).